Avtal Reklamfritt formulär

Säljare är Internetservice AB, Förlandavägen 535, 439 75 Fjärås (organisationsnummer 556655-5222, VAT-nummer SE556655522201)

Samtliga priser är inklusive moms, vi innehar F-skattesedel.

Kunden ska vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej kunden myndig är dennes målsman ansvarig. All kommunikation med oss måste ske på svenska. Kunden kan vända sig till Internetservice AB, Förlandavägen 535, 439 75 Fjärås, telefon 0300-542100 eller e-post info@internetservice.se för att framföra klagomål. Konsumenter kan få en tvist prövad utanför domstol av exempelvis Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Avtal skall anses ha träffats i och med att Internetservice AB, nedan kallat OLZZON.com, manuellt registrerar kundens beställning, varvid även tjänsten har aktiverats. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler föreligger normalt ångerrätt eller ångerfrist på 14 dagar. Konsumenter har rätt att ångra sin beställning inom 14 kalenderdagar från den dag kunden mottar orderbekräftelsen. Kunden kommer i så fall inte att debiteras för tjänsten eller i de fall då betalning redan skett kommer kunden att få tillbaka pengarna inom 14 dagar. Kunden kan vända sig till Internetservice AB, Förlandavägen 535, 439 75 Fjärås, telefon 0300-542100 eller e-post info@internetservice.se för att utnyttja ångerrätten. Kunden kan, men behöver inte, använda ett så kallat standardformulär som Konsumentverket utformat för att utnyttja ångerrätten.

Betalning sker i förskott via PlusGiro eller i efterskott mot faktura (endast för företag och organisationer). Avtalet löper i två år och måste sedan aktivt förlängas av kunden för att fortsätta att gälla.

Vi förbehåller oss rätten att avböja att ingå avtal med kunden i de fall kunden i tidigare relation med oss ej följt överenskomna villkor eller efter kontroll av innehållet på kundens hemsida. Vid manuell registrering av kundens hemsida på sökmotor kan OLZZON.com inte garantera att sidan verkligen indexeras av sökmotorn.

OLZZON.com ansvar för skada gentemot näringsidkare är begränsat till 1000 kr. Detta gäller ej om skadan drabbat en konsument som använt tjänsten för enskilt bruk, då skadestånd utgår enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i kundens näringsverksamhet. OLZZON.com ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför OLZZON.com eller partners kontroll eller som OLZZON.com inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses; olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar OLZZON.com personal eller ej), fel i annan operatörs nät samt handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida. Detta fråntar dock inte OLZZON.com från skadeståndsskyldighet gentemot kunden vid grov vårdslöshet orsakad av OLZZON.com.

Vi följer den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är ett bindande juridiskt verktyg som syftar till att skydda individers rättigheter med hänsyn till deras personliga data och träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR skyddar alla EU medborgares personuppgifter. Några av rättigheterna innebär att de registrerade personerna ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Registrerade har också rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar om dig som kund och besökare. Om du som kund vid din användning av de tjänster vi tillhandahåller behandlar personuppgifter är kunden personuppgiftsansvarig och vi är personuppgiftsbiträde. Kunden skall, utan begränsning, hålla oss skadelös från alla former av skador och förluster som vi lider som en följd av kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt GDPR. Läs mer om GDPR i vår Dataskyddspolicy.

Internetservice AB har inte fri support på utveckling av hemsidor, programmering eller liknande.

Se även våra regler och Dataskyddspolicy som gäller våra tjänster.

Dessa villkor gäller tills vidare. OLZZON.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren som gäller vid nya köp. Det åligger kunden att ta del av vid var tid gällande köpvillkor, vilka finns tillgängliga på OLZZON.coms hemsida och eller vid förfrågan via telefon, brev eller e-post.

Observera att vi loggar alla beställningar med IP-nummer och annan information. Påhittade beställningar anmäls.